ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning
MENY

Sök:

PRODUKTER & TJÄNSTER

Konsultation Helén Eriksdotter

Konsultation
Beskrivning:
Trädgårdsnäringen är under förändring.
Framtiden kommer att innebära färre och större företag. För att möta framtidens utmaningar blir det allt viktigare att sätta fokus på företagsutveckling och produktutveckling, men även besparingar t.ex. inom energi.

ProGro AB är ett av få företag inom trädgårdsnäringen som kan erbjuda konsultation inom både teknik och organisation. Vi jobbar nära kunden och använder både hjärna och hjärta.
Hur kan ProGro AB hjälpa ditt företag att utvecklas?
Organisationsutveckling/Förändring
Nya mål - en ny inriktning för företaget. Men hur hittar man dit?

Strategi
Företagsutveckling är en fortlöpande process som kräver strategier. Vi hjälper dig att utveckla dessa strategier.

Här kan vi medverka till att styra processen och fungera som ett bollblank för ledningen under förändringsprocessen så att den kan ske effektivt och i en takt som anpassas efter företagets kultur och mognad.

Diagnos
Den modell som vi arbetar efter när det gäller organisationsutveckling är att som första steg ställa en diagnos.

Här jobbar vi utifrån: vad ska göras/förändras, vad vill vi uppnå med en förändring och på vilket sätt ska den genomföras? Efter detta väljs den metod som passar bäst för situationen. Under tiden finns ProGro med för att om så önskas styra eller stötta processen.

Strategisk marknadsplanering
Vilka är mina kunder och hur når jag dem bättre?

Marknadsplanering
En planering av sitt marknadsarbete är som att rita en karta över sin marknad och att sedan skapa en strategi kring arbetet med densamma.

ProGro arbetar bl.a. med SWOT-analyser för att tydliggöra funderingar och beskrivningar av företagets starka och svaga sidor, möjligheter och hot. Här arbetas konkret med strategier och handlingsplaner. Detta är ett arbete som för bästa resultat kräver hela ledningens engagemang.

Kommunikationsstrategier
Hur får vi alla att drar åt samma håll inom företaget?

Företagets kommunikation har två rörelser, en som riktar sig in i företaget och en som handlar om kommunikationen med omvärlden. Den kommunikation som riktar sig in i företaget kan vara att tydliggöra mål eller samarbete inom företaget.

Omvärldskommunikationen kan bl.a. vara marknadsinriktad t.ex. att föra ut sitt varumärke och sina produkter.

Här kan ProGro vara behjälplig med strategier och aktiviteter kring kommunikation både internt som externt.

Undersökningar
Vet jag tillräckligt mycket för att gå vidare?

För att skapa en strategi eller en handlingsplan krävs i många fall kunskap kring det område företaget vill utveckla eller förändra.

ProGro kan här bidra med kvalitativa undersökningar för att få svar på frågor som, vad, hur och varför?

Utbildning
En analys av medarbetarens kompetensbehov och möjliga vägar att utveckla denna kompetens kan även vara en start för att utveckla företaget. En annan effekt kan vara nöjda medarbetare.

ProGro gör kompetensanalyser och har egna utbildningar inom följande områden. T.ex.
Ledarskap
Försäljning
Personalutveckling
Kommunikation
Förankring av mål och vision

Tidigare uppdrag
Strategisk planering
Marknad
För kund inom blomsterproduktion har uppdraget varit bl.a. strategier kring marknadsföring. Inom området bärodling har arbetet varit planering av marknadsarbete.

Undersökningar
Inom gruppen blomsterodlare har en undersökning kring IP genomförts samt undersökning kring förbrukning av vissa produkter.

Utbildning
Inom grossistledet har flera säljutbildningar genomförts. Ett större uppdrag kring kompetensutveckling har genomförts för ärtodlare i Skåne.Några röster kring samarbetet med ProGro AB:

"Grön Produktion har samarbetat med Helén i frågor som rör verksamhetsutveckling, företagsanalyser för odlingsföretag och medlemsundersökningar. Helén har god kompetens i kommunikations- och organisationsfrågor. Hon har givit oss goda insikter om på vilket sätt vi kan utveckla vår verksamhet, vart fokus bör ligga och vikten av tydlig kommunikation utåt; såväl till odlare som till handel och konsument.”
/Linda Cederlund, VD, Grön Produktion AB


”Helén Eriksdotter på ProGro har varit vår diskussionspartner när det gäller strategi kring marknadsföringen av Hörnhems produkter. Att ha ett bollplank vid ett sådant arbete kan vi varmt rekommendera! Helén har varit en god hjälp i detta.” /Per Larsson, VD

"Vi har vid två tillfällen genomfört säljutbildningar tillsammans med ProGro.
Effekten för oss har varit ny energi hos våra säljare och ökad försäljning.
Helén fokuserade även på vår interna verksamhet
vilket har gjort att vi fått nya idéer kring hur vi kan utvecklas”.
/Thomas Nordh, VD, ÖTH Blommor
AB


Beskrivning:
Helén Eriksdotter på ProGro AB har många års erfarenhet som konsult/projektledare inom kommunikation.

Helén har tidigare arbetat med både privata och offentliga företag. Nu när hon finns på ProGro är hennes fokus på den gröna näringen. Därför kan vi numera hjälpa dig att utveckla ditt företag både tekniskt och marknadsmässigt. Vi kan också bidra med kompetens inom företagsutveckling.

Tag gärna kontakt med mig för en förutsättningslös diskussion.

helen.eriksdotter@progro.se
Telefon: 016-35 70 60
Mobil: 070-544 33 01


ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se