ProGro växthus, värme, belysning, vävar, bevattning

Sök:

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, MM

 

Följande villkor tillämpas om ej annat har skriftligen överenskommits:

 

Leveranssätt:

Normalt levereras varor som utgår från vårt eget lager med DSV Transport. Vid leverans från våra underleverantörer skickas varorna med förmånligaste transport.

 

Leveranstid:

Vår målsättning är snabba leveranser. Normalt levereras därför av oss lagerhållna produkter samma dag (eller dagen efter) som ordern mottages. Övriga produkter skickas snarast möjligt från respektive underleverantör.

 

Leveransvillkor:

Dessa försäljningsvillkor och Allmänna leveransbestämmelser NL01 tillämpas i nämnd ordning.

 

Betalningsvillkor:

För kreditkunder gäller 30 dagar netto, Richel-produkter 10 dagar netto. Betalnings ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen. Lagstadgad påminnelseavgift utgår. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.

För övrig order gäller förskottsbetalning.

Vid, av oss godkänd, retur uttages en returavgift om 20 %, dock minst 200 kronor.


Äganderättsförbehåll:

Levererat material och arbete förblir leverantörens egendom till full betalning har skett.

 

Anmärkningar:

Levererade varor ska kontrolleras vid ankomst. Eventuella anmärkningar ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter leverans.

 

Priser:

Alla priser är exklusive, frakt, emballage och moms. Vi reserverar oss för prisändringar som står utanför vår kontroll, t.ex. valutaändringar. Ordern antas med reservation för att säljarens leverantörer till nu gällande priser antager och levererar densamma samt att transporthinder icke föreligger. För på dessa grunder ökat pris eller förhöjd frakt eller försenad eller utebliven leverans ikläder sig säljaren intet ansvar.

 

Transportskador:

Om en vara är transportskadad måste detta ovillkorligen och omgående anmälas till transportföretaget. Besiktiga därför levererat gods innan ni skriver under fraktsedeln. Vi ersätter inte skador som uppkommit under transport.

 

Övrigt:

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i kataloger, broschyrer och andra utskrifter. Uppgifter om produkter i kataloger och broschyrer kan ändras utan särskilt meddelande.

 

Garantier:

Vi ger 12 månaders garanti (undantag: givare till mätinstrument, 6 månader och ljuskällor där respektive tillverkares garantivillkor gäller) från mottagandet av produkten. Garantin gäller materialfel vid leveransen. Garantiåtagandet är begränsat till returrätt för produkten eller reparation/utbyte. Garanti för reparerad/utbytt produkt är återstående garantitid, dock minst 30 dagar. Skador uppkomna genom ovarsam hantering eller felaktig användning omfattas ej av garantin. Fakturan gäller som garantibevis. Utöver detta lämnar vi ingen garanti för produktens egenskaper eller att den passar för kundens tillämpningar. Vi ansvarar ej heller för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå vid produktens användande. Vårt totala ansvar enligt denna garanti kan aldrig bli större än den för produkten erlagda köpeskillingen.


ProGro AB • Box 370 • 631 05 Eskilstuna • Besöksadress Björksgatan 6B, 632 21 Eskilstuna • Tfn: 016-35 70 60 • E-post: info@progro.se